Bestillingsbetingelser

Leje- og leveringsbetingelser
Midtjysk Festudlejning
INDHOLDSFORTEGENELSE
S. 2:               § 1                 Almindelige bestemmelser og definitioner
***Specielt for leje af telte***
 
S. 3:               §2a.               Lejers ansvar
S. 3:               §3a.               Udlejers ansvar
S. 3:               §4a.               Teltpladsen
S. 3:               §5a.               Almindelige bestemmelser vedr. telte
S. 4:               §6a.               Opvarmning af telte
S. 4:               §7a.               Udsmykning af telte
S. 4:               §8a.               Belysning af telte
S. 4:               §9a.               Gulv i telt
S. 5:               §10a.             Pris for leje af telte
 
***Specielt for leje af borde, stole og service***
 
S. 5:               § 2b.              Godkendelse og levering
S. 5:               § 3b.              Almindelige bestemmelser vedr. borde, stole og service
 
***Fælles bestemmelser***
 
S. 5.               § 4.                Generelt om prisforhold i forbindelse med leje
S. 5.               § 5.                Forsinkelse
S. 7.               § 6.                Forsikring
S. 7.               § 7.                Erstatningspligt
S. 8.               § 8.                Kontrol af det lejede
S. 8.               § 9.                Opbevaring af det lejede materiale
S. 8.               § 10.              Nedtagning eller returnering af lejet materiale
S. 8.               § 11.              Rengøring af udstyr
S. 8.               § 12.              Transport
S. 8.               § 13.              Forsinkelse
S. 8.               § 14.              Force Majeure
S. 9.               § 15.              Lejers misligholdelse
S. 9.               § 16.              Annullering
S. 9.               § 17.              Værneting og lovvalg
 
 
 
 
 
§1. Almindelige bestemmelser og definitioner
 
Stk. 1. Leje- og leveringsbetingelser er udarbejdet af Midtjysk Festudlejning og finder anvendelse ved indgåelse af aftaler om leje, levering samt returnering af materiel omfattet af parternes aftale.
 
Stk. 2. I det følgende betegnes Midtjysk Festudlejning som udlejeren, som den lejer indgår aftale med.
 
Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse sker. Alle fravigelser af betingelserne skal være skriftlige for at have gyldighed mellem parterne.
 
Stk.4. Ved ”lejeperiode” forstås det tidspunkt, hvor materiellet, inklusive tilbehør, anses for at være leveret fra udlejer til lejer og indtil det tidspunkt, hvor dette er returneret, efterkontrolleret og optalt af udlejer på dennes lager.
Stk. 5. Ved ”mangler” forstås at materiellet eller noget af det medfølgende tilbehør påføres en værdiforringende beskadigelse eller ikke længere fremtræder i samme stand, herunder vedligeholdelsesmæssig stand, som da det blev leveret.
Stk. 6. Ved ”levering” forstås den dag, hvor lejer afhenter henholdsvis får leveret eller opsat det lejede materiel.
Stk. 7. Ved ”returnering” forstås den dag, det lejede materiel afhentes af, henholdsvis leveres til, udlejer.
Stk. 8. En lejeaftale kan fra lejers side kun betragtes som endelig indgået såfremt der foreligger en skriftlig bekræftelse på ordren.
Stk. 9. Lejekontrakten er bindende for lejer når denne har modtaget en bekræftelse enten pr. post eller pr. e-mail. Lejer modtager samtidig lejebetingelserne.
***SPECIELT FOR LEJE AF TELTE***
 
§ 2a. Lejers ansvar
 
Stk. 1. Det er lejers ansvar at sørge for at indhente eventuel tilladelse og godkendelse til opstilling og anvendelse af det lejede hos de offentlige myndigheder.
Stk. 2. Lejer forestår selv udfærdigelse af pladsfordelingsplan/-er for det lejede ifølge gældende tekniske forskrifter for forsamlingstelte. Lejer er ligeledes selv ansvarlig for at der sker overholdelse af en godkendt plads pladsfordelingsplan.
Stk. 3. Det er lejers ansvar, at der er etableret frie tilkørselsforhold for lastbiler eller kran til det/de aftalte opstillingsted(-er), samt at underlaget er kørefast for tungt lastede vogne.
Stk. 4. Lejer er forpligtet til at oplyse udlejer om tilkørselsforhold, teltpladsens beskaffenhed, sat at sørge for, at teltpladsen er ryddet på den aftalte dato.
Stk. 5. Lejer er ansvarlig for, at der er adgang til tilstrækkelig strømforsyningskilder i henhold til strømbehov angivet på lejekontrakten.
Stk. 6. Lejer er ansvarlig for, at der er adgang til vand med slangetilslutningen i henhold til bestemmelser herom i lejekontrakten.
Stk. 7. Lejer sørger for at rengøring af gulv såvel før ibrugtagning som efter nedtagelse af teltet.
 
 
 § 3a. Udlejers ansvar
 
Stk. 1. Udlejer indestår for, at det lejede er godkendt til anvendelse til sit formål i henhold til de i Danmark gældende regler herfor.
Stk. 2. Udlejer har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør eller vandledninger, der måtte befinde sig på teltets opsætningsareal.
Stk. 3. Såfremt udlejer forestår opsætning af inventar ude såvel som inde, er det dennes ansvar at opstillingen sker i henhold til den godkendte plan herfor.
Såfremt udlejer forestår opsætning af telt i henhold til godkendt pladsfordelingsplan, er det dennes ansvar at opsætningen overholder denne.
 
 
§ 4a. Teltpladsen
 
Stk. 1. Medmindre andet er aftalt, forudsættes teltpladsen ved levering
a)      At være af en sådan beskaffenhed, at de anvendte teltpløkker ikke kan gå løs
b)      At være plan og ryddet, således at opstilling kan finde sted ved levering
c)      At være forsynet med tilstrækkeligt strøm og vand, jf. § 2a, stk. 5 og 6.
Stk. 2. Såfremt forholdene ikke er klargjort til den aftalte leveringstid, eksempelvis fordi:
a)      Aftalt telt personale fra lejers side ikke som aftalt er fremmødt.
b)      Udstyr ikke kan aflæsses/opsættes på den aftalte dato som følge af lejers forhold.
c)      Tilkørselsforhold til aflæsning-/afhentningsstedet ikke er egnet som aftalt og der derved opstår ventetid, vil udlejer efter aftale kunne kræve betaling for ventetiden.
 
§ 5a. Almindelige bestemmelser vedr. telte
Stk. 1. Når det lejede ikke anvendes skal sideduge ALTID være påsat og teltet tillukket.
Stk. 2. Der må ikke påklæbes tape, klistermærker eller lignende på teltdug eller stænger.
Stk. 3. Der må ikke grilles (grilltelt undtaget) eller tilberedes osende mad i teltet eller dettes umiddelbare nærhed. Grill skal placeres mindst 5 meter fra teltet.
Stk. 4. Det påhviler lejer at opstramme barduner efter behov i opstillingsperioden.
Stk. 5. Det påhviler lejeren at sørge for, at telt og gulv er rengjort og ryddet på det aftalte returneringstidspunkt.
Stk. 6. Det påhviler lejer at sørge for, at alt lejet inventar er indsamlet og placeret frit tilgængeligt til afhentning i henhold til udlejers forskrifter herom.
 
 
§ 6a. Opvarmning af telte
 
Stk. 1. Det er ikke tilladt at opvarme telte ved anvendelse af terrassevarmere.
Stk. 2. Der må maksimalt anvendes 6 stk. gasvarmeovne i et telt.
Stk. 3. Opvarmning kan finde sted med el-varmeovne.
Stk. 4. Opvarmning kan finde sted med oliefyr. Oliefyret skal placeres i en afstand af mindst 5 meter fra teltet.
Stk. 5. Udlejer er forpligtet til ved levering at give lejer en kort instruktion samt at levere en betjeningsvejledning til det lejede. Lejer er forpligtet til at følge den udleverede betjeningsvejledning.
 
 
§ 7a. Udsmykning af telte
 
Stk. 1. Det er alene tilladt at anvende brandhæmmende materialer til udsmykning af telte. Det er således ikke tilladt at anvende velour stof eller lignende ikke brandhæmmende materiale. Udlejer henviser i den anledning til Beredskabsstyrelsens regler herom.
Stk. 2. Såfremt disse regler tilsidesættes vil lejer kunne drages personligt til ansvar for skader som følge heraf.
 
 
§ 8a. Belysning i telte
 
Stk. 1. Enhver belysning i telte skal være godkendt til formålet i henhold til Dansk Standard.
Stk. 2. Placering af lyd og lys i et telt skal være således at flugtveje og gangarealer til hvert tidspunkt er frie.
Stk. 3. Ophængning/nedtagning skal ske i henhold til udlejers ufravigelige anvisninger herom.
 
 
§ 9a. Gulv i telt
 
Stk. 1. Gulv følger terræn.
Stk. 2. Er terræn ujævnt, og såfremt gulvet ønskes plant, påhviler det i mangel af aftale herom, lejer at stille opklodsningsbrædder til rådighed for udlejer, eller selv at sørge for opklodsning via professionel håndværker. Såfremt lejer selv varetager opklodsningen skal fundamentet være udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyntagen til teltets vægt og dettes fortøjningsmuligheder.
Stk. 3. Det er ikke tilladt lejer at anvende skruer eller søm i lejet gulv.
 
 
 
 
§ 10a. Pris for leje af telte
 
Prisen for leje af telt er ikke inkl.
a)      Transport.
b)      Opklodsning af gulv.
c)      Opmåling til telt.
d)     Opsætning af belysning.
e)      Planering af grund
f)   Opsætning af telt.
 
 
***SPECIELT FOR LEJE AF BORDE, STOLE OG SERVICE***
 
 
§ 2b. Godkendelse og levering
 
Stk. 1. Borde, stole, service samt emballagekasser beregnet til indendørs brug må ikke udsættes for fugt eller regn. Det lejede skal derfor altid opbevares inden døre.
Stk. 2. Det lejede afhentes som udgangspunkt af lejer. Transport af det lejede materiel skal foregå i en lukket vogn eller lukket trailer, og i øvrigt efter udlejers anvisninger.
 
 
§ 3b. Almindelige bestemmelser vedr. borde, stole og service
 
Stk. 1. Hvis der bruges farvesmittende duge skal der placeres plastik imellem dugen og det/de lejede bord(-e).
 
*** FÆLLES BESTEMMELSER ***
 
§ 4. Generelt om prisforhold i forbindelse med leje
 
Stk. 1. Vedrørende lejepriser gælder den til enhver tid gældende prisliste og betalingsbetingelser i øvrigt.
Stk. 2. Erstatningsprisen afregnes i henhold til udlejers til enhver tid gældende regler og priser.
Stk. 3. Ydelser, salgsvarer og skaffevarer faktureres til udlejers til enhver tid gældende dagspris på leveringsdagen.
Stk. 4. Såfremt der ved returnering skal ske ompakning af udstyr i henhold til udlejers anvisninger herom, er udlejer berettiget til at beregne en pris herfor.
Stk. 5. Såfremt lejer ikke har foretaget den korrekte nedpakning af udstyr i henhold til udlejers anvisninger herom, er udlejer berettiget til at beregne en pris herfor.
Stk. 6. Eventuel rengøring af udstyr sker efter udlejers til enhver tid gældende priser herfor.
 
 
§ 5. Forsinkelse
 
Stk. 1. Lejer forpligter sig til at betale den i aftalen gældende dagspris pr. påbegyndt døgn i forbindelse med dennes forsinkelse i forbindelse med returnering af lejet udstyr i forhold til den mellem parternes aftale dato.
Stk. 2. Udlejer forbeholder sig i denne situation at kræve erstatning for evt. yderligere tab, som udlejer måtte lide i forbindelse med lejers forsinkelse.
 
 
§ 6. Forsikring
 
Stk. 1. For telte er følgende gældende:
a)      Lejer kan tegne en teltforsikring via udlejer. Udlejer har, i visse situationer af hensyn til lejer og det udlejede udstyr, ret til at forlange en sådan tegnet inden opstilling kan finde sted.
 
Stk. 2. For borde, stole og service er følgende gældende:
a)      Beskadiges det udlejede mens dette er i lejers varetægt er lejer forpligtet til at erstatte udlejer det tab denne måtte lide som følge heraf.
b)      Udlejer skal henstille til, at lejer undersøger, hvorvidt denne har mulighed til at tegne supplerende forsikring herfor.
 
§ 7. Erstatningspligt
 
Stk. 1. Risikoen for personskade, mens det lejede materiel er i lejers varetægt, herunder ansvaret for personskade på de medhjælpere, som lejer måtte stille til udlejers rådighed, bæres af lejer.
Stk. 2. Lejer har fuld erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede mens dette er i dennes varetægt.
 
§ 8. Kontrol af det lejede
 
Stk. 1. Lejer er forpligtet til at kontrollere det lejede inden ibrugtagning. Mangler herved skal meddeles udlejer inden ibrugtagning, således at udlejer kan udbedre en eventuel mangel inden det lejede tages i brug. Udlejer er ikke ansvarlig for mangler opstået efter ibrugtagning.
Stk. 2. Der vil ved returnering af det lejede materiale generelt være mulighed for, at der kan foretages en fælles gennemgang af det lejede udstyr. Ønske herom skal fremsættes overfor lejer i behørig tid inden levering.
 
 
§ 9. Opbevaring af det lejede materiale
 
Stk. 1. Lejer er, i de perioder, hvor det lejede udstyr ikke anvendes, forpligtet til at opbevarer dette i aflåst lokale eller under behørig bevogtning.
Stk. 2. Udstyr af særlig følsom karakter skal opbevares frostfrit.
 
 
§ 10. Nedtagning eller returnering af lejet materiale
 
Stk. 1. Lejer er ved nedtagning/returnering af det lejede materiale forpligtet til at følge udlejers vejledning herom. Såfremt dette ikke sker, har udlejer, på lejers regning, ret til at:
a)      foretage ompakning.
b)      at afhente det lejede på et senere tidspunkt, med opkrævning af fragt.
c)      at komme retur dagen efter, med opkrævning af en ekstra dags leje samt ekstra kørsel.
 
 
 
 
§ 11. Rengøring af udstyr
                                                                  
Stk. 1. Lejer har ved nedtagning/pakning af udstyr pligt til at sørge for at følge udlejers rengøringsbetingelser og vejledning herom.
Stk. 2. Såfremt rengøring ikke har fundet sted i overensstemmelse med ovenstående, har udlejer ret til at fremsende faktura for dennes rengøring. Prisen herfor fremgår af udlejers til enhver tid gældende prisliste.
 
 
§ 12. Transport
 
 Stk. 1. Etageaflæsning, ekstra lange bæreveje og lignende afregnes og sker efter udlejers til enhver tid gældende prisliste.
Stk. 2. I det tilfælde, hvor det er aftalt, at lejer selv afhenter det lejede materiale, skal transporten foretages i en lukket vogn, i en lukket trailer eller i øvrigt efter udlejerens anvisninger.
 
 
§ 13. Forsinkelse
 
Stk. 1. Lejer forpligter sig til at betale den i prislisten aftalte dagspris pr. påbegyndt døgn i forbindelse med dennes forsinkelse ved returnering af det lejede materiel til den aftalte dato.
Stk. 2. Udlejer forbeholder sig i den i stk. 1 nævnte situation, at kræve erstatning for evt. yderligere tab, som udlejer måtte lide i forbindelse med lejers forsinkelse.
 
 
§ 14. Force majeure
 
Stk. 1. Udlejer forbeholder sig ret til at udsætte levering, opstilling, nedtagning eller afhentning i tilfælde af, at force majeure lignende tilstande forhindre udlejer i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.
 
§ 15. Lejers misligholdelse
 
Stk. 1. Såfremt lejer undlader at betale forfaldne ydelser, herunder depositum, morarenter, eller i øvrigt på nogen måde tilsidesætter bestemmelserne i nærværende kontrakt, er udlejer berettiget til at ophæve aftalen i sin helhed samt at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.
 
 
§ 16. Annullering
 
Stk. 1. Ved annullering af aftalen gælder udlejers specifikke regler herom.
 
 
§ 17. Værneting og lovvalg
 
Stk. 1. I tilfælde af retstvist mellem parterne er udlejers hjemsted værneting for begge parter.
Stk. 2. Fortolkning af nærværende leje- og leveringsbetingelser med tilhørende bilag samt udfyldning af disse skal ske efter dansk ret.
 

 

Køb ind i festbutikken

Kontakt os ...


Drejervej 18
7451 Sunds
Tlf.: 97144098
Åbningstider i Sunds info@herstarterfesten.dk

Om os
Midtjysk Festudlejning har midtjyllands største udvalg i alt det, der gør en fest nem at holde. Vi er en komplet servicepartner, som endda klarer opvasken, hvis I ikke gider denne efter festen. Bestil Jeres festgrej direkte her på sitet.

Vi støtter lokalområdet
Midtjysk Festudlejning støtter og sponsorerer mange formål i lokallivet bl.a.

- FC Midtjylland fodbold
- Sunds Seehawks Floorball
- Kulturperlen Holstebro
- Stafet for livet
- Zonta Viborg
- Røde Kors
- Remisen Brande
- Borbjerg/Hvam Kulturcenter
- Herning Cykelklub
- Aulum IF
- Sunds Kroket

Copyright © 2018 herningudlejning.dk. Website by Mo Media.